تبلیغات
آثار سعید خاوری نژاد - کتاب های شعر

آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 


کتاب های شعر

 

 

     کتاب حاضر در حدود 1000 صفحه در برگیرنده مجموعه اشعار سپید نویسنده در قالب هفت دفتر شعری است که سرودن آن ها در سال 82 آغاز شد و تا سال 1387 ادامه یافت. این اشعار و بخش مقدمه ابتدای مجموعه نشان دهنده خط فکری و تحولات اندیشه نویسنده در این برهه می باشد. اشعار موجود به طور آگاهانه در صدد گشودن آفاق جدیدی برای مخاطب و همراهی او در طول سفر انتزعی خود بوده و به واسطه کلامش به سوی شناخت دنیای ذهنی درون خود هدایت کرده و فرصت رویارویی با بینش جدیدی را فراهم می نماید تا مخاطب به طور کامل توان آشنایی با تجربیات و احساسات شخصی وی را داشته باشد. بسیاری از آثار مبتنی بر باورهای آگاهانه بوده و نه تنها به عنوان شعر صرف بلکه گوشه هایی از اعتقادات خالق خود می باشند که به این صورت بیان می شود. مجموعه کلی اشعار را می توان در سه دسته عاشقانه، فلسفی و حماسی تقسیم بندی کرد که با گذشت زمان بعد فلسفی و تمرکزی شاعرانه بر جوانب فکری زندگی به زبان قالب مجموعه رویای زندگی تبدیل می شود.

     کتاب با مقدمه ای بر شعر آغاز شده و در ادامه با سه مقاله همراه می شود که در مقاله اول به نام در باب خود به مفاهیمی چون شاعری، عرفان، حقیقت، مرگ و جاودانگی پرداخته شده و نویسنده اثر اعتقادات خود را در ارتباط با آن ها اظهار می دارد. در مقاله دوم به نام در باب طبیعت با وجهی ادبی به عناصری چون خورشید، نسیم، دریا، کوه، غروب، شب، ستاره، ماه و باران توجه شده و احساساتی شاعرانه در این زمینه بیان می گردد. مقاله آخر به نام در باب شعر در زمینه مفهوم شعر و مسائل مربوط به آن سیر کرده و در سه بخش شعر و زبان، شعر، كلام درون و شعر من مجموعه اعتقادات نویسنده درباره شعر را بیان می دارد.

     پس از مقاله ها در ادامه نوبت به دفاتر شعری این مجموعه می رسد که به ترتیب به نام فصل آغاز، کلام آزاد، رویا، در آستانه هشیاری، جستجو، پرواز و سرانجام دفتر معنا ارائه شده اند و هر یک مشتمل بر اشعار مختلفی هستند که در دوران فعالیت شعری نویسنده سروده شده است.